Spildevand

er en afdeling af miljøpolitikken der virkelig bliver misbrugt mange ressourcer på.

Måden man i dag forsøger at rense det forurenede vand på er totalt i modstrid med hvad man kan kalde bæredygtigt.

Et par citater fra seneste indsigelse til kommunens spildevandsplan dækker vores politik meget godt. Se også definition af begreber.

Ved at indrette os således, at spildevandet (efter bakterienedbrydning) får den korteste vej til planterne, bruges færrest ressourcer. Fotosyntesen er motoren og solen bidrager med energien, som det er foregået i tusinder af år.
Hvis vi skal tale om bæredygtighed, kan nok så sofistikerede centralrenseanlæg aldrig konkurrere med naturens måde at rense på. Den eneste måde, man kan rense forurening, er ved at lade bakterier nedbryde/omsætte forureningen til grundstoffer som derefter indbygges i nyt organisk plantemateriale ved hjælp af fotosyntesen og solenergi.
Hvor forurening er opløst i meget vand, som spildevand indikerer, vil de såkaldte rodzoneanlæg være skræddersyet til at løse opgaven. Jo mere naturlige des bedre. Pileanlæg og anden form for plantevækst kan også anvendes.

…og

Epilog
Når man tænker tilbage på, at ”gamle” Vordingborg kommune helt tilbage fra 1990 ret tydeligt blev gjort opmærksom på nogle grundlæggende misforståelser omkring de anbefalinger omkring måden at rense spildevand på, der blev påduttet fra centralt hold, er det noget beskæmmende, at opleve at kommunen vedbliver med at vil gøre tingene stadig mere sofistikeret, men ikke bæredygtigt, når naturen kan løse samme opgave meget mere enkelt og intelligent.
Diverse politikere og forvaltninger er blevet advaret, forklaret og vejledt om alternativer, ikke mindst af civ. ing. John Schmidt. Aldrig et kvalificeret modspil til alle de konstruktive forslag. Kunne kommunen endelig mande sig op til et modspil, var det i form af politianmeldelser og anholdelser. Udtrykket ”de gode græd og de onde lo” passer sjældent så godt som her.
I over 20 år har Vordingborgområdet haft mulighed for at adskille sig fra landets øvrige 97 kommuner og markere sig på landkortet som en kommune hvor der tænkes i reelle bæredygtige løsninger, og hvor borgerne også bliver hørt. I stedet har man forspildt sin chance og ladet sig styre af et argumentresistent embedsværk og følgagtige politikere.
Hvor længe skal tosserierne fortsætte?

 

Omdefinering af spildevand til “vand med næringsstoffer”.

Al planlagt højteknologisk spildevandsrensning skal stilles i bero, så ikke flere ressourcer bliver misbrugt. Det kan kun gå for langsomt. Grønne lavteknologiske løsninger skal i stedet have meget større opmærksomhed.

Konkrete løsninger

Alle planlagte tvangstilslutninger til det offentlige kloaknet stilles i bero, politianmeldelser og retssager trækkes tilbage.

Reelle målinger foretages for at fastlægge om, hvor og i hvilken udstrækning vandområder er udsat for forurening.

For at reducerer fremtidige spildevandsoverløb afskæres områder med den længste transportvej til et af kommunens renseanlæg og forsøg med grøn rensning etableres.
Private firmaer får lov til at byde på opgaverne.

Afhængig af hvordan forsøgene forløber bliver en fremtidig strategi omkring det offentlige kloaknet nærmere fastlagt eller annulleret.